هرگز تسلیم نشو! به عیسی مسیح امیدوار باش! (Farsi ENL149)