۷. عیسی مسیح کیست؟ چرا مهم است که این را بدانیم؟

ما در زمانی زندگی میکنیم که عصر چند مذهبی و روابط اخلاقی است. فلسفه روحانی شروع به محبوب شدن کرد بطور خاص پس از حادثه یازدهم سپتامبر در آمریکا و این ایده که همه مذاهب و اعتقادات با یکدیگر برابر هستند. این ایده معتقد است که همه راهها به خدا ختم میشوند. این چیزی است که دنیا به آن معتقد است، اما عیسی مسیح بر خلاف این موضوع را تعلیم میدهد.  بنابراین ما نیاز داریم که بدانیم که این عیسی کیست.

عیسی مسیح کیست؟ او صدر در صد انسان بود.

بر طبق یوحنا ۱۴:۱، عیسی مسیح خداوند است که انسان شد و بین انسانها ساکن گردید. چرا انسان بودن عیسی مسیح اینقدر مهم است؟ در کتاب عبرانیان ۱۵:۴، میخوانیم که عیسی مسیح از هر لحاظ وسوسه شد همانطور که ما وسوسه میشویم. بنابراین عیسی مسیح میتواند با ما همدردی کند. از مقاومت عیسی مسیح در برابر وسوسه چه چیزی میتوانیم یاد بگیریم؟ بر طبق انجیل یوحنا ۵:۳، عیسی مسیح همچون بشر خاکی به این جهان آمد و بر روی صلیب مرد تا گناهان ما را بر خود بگیرد. چه اتفاقی برای ما می افتاد اگر او گناهان ما را بر دوش خود نمیگرفت؟

عیسی مسیح رمز عضویت ما در خانواده خداست. وقتی او همچون ما انسان شد، این امر را برای ما مهیا کرد که با او ارتباط برقرار کنیم و اینکه خدا از طریق او با ما رابطه برقرار کند.

عیسی مسیح کیست؟ او صد در صد خدا بود. چگونه بدن انسانی عیسی مسیح میتوانست خدا را با آن عظمت در خود داشته باشد؟

بر طبق انجیل یوحنا ۱: ۱-۳، عیسی مسیح از ازل وجود داشت. از ازل او با خدا بود، و او خدا بود. در کتاب مقدس میبینیم که عیسی مسیح را نمیتوان از خدا جدا دانست. آیاتی که در ادامه میاید دلایل بیشتری را نشان خواهند داد که عیسی مسیح خداست:

معجزات عیسی مسیح: انجیل لوقا ۲۲:۷، شاهدان عیسی مسیح: انجیل متی ۱۶: ۱۳-۱۷، تحقق نبوتها و پیشگوییها در مورد عیسی مسیح: انجیل متی ۱۴:۱۳، انجیل لوقا ۴۴:۲۴. ادعاهای عیسی مسیح در مورد خودش: انجیل یوحنا ۱۰: ۳۰-۳۸، انجیل متی ۱۶: ۱۳-۱۷، انجیل مرقس ۱۴: ۶۱-۶۴. ادعاهای پیروان عیسی مسیح: عبرانیان ۱: ۸، کولسیان ۱۶:۱، انجیل یوحنا ۴۰:۱۲ (نقل قول از اشعیا ۶: ۱-۱۰)

رستاخیز عیسی مسیح: انجیل لوقا ۳۹:۲۴، انجیل مرقس ۳۱:۸، اعمال رسولان ۳۲:۱۷.

عیسی مسیح رمز عضویت ما در خانواده الهی است. . او با رستاخیزش از مردگان، باعث شد که گناهان ما بخشیده شود و رابطه ما را با خدا دوباره احیا کرد.

عیسی مسیح کیست؟ او تنها را به آسمان است.

عیسی مسیح کیست و چرا او تنها راه نجات است؟

در انجیل یوحنا۶:۱۴، عیسی مسیح اعلام میکند: من تنها راه، راستی و حیات هستم. هیچکس جز بواسطه من نزد پدر نمی اید. چرا مهم است که بدانیم، هیچکدام از رهبران مذاهب دیگر در تاریخ بشریت چنین ادعایی نکردند؟  بر طبق کتاب افسسیان ۲: ۸-۹، با فیض و از راه ایمان است که نجات یافته ایم و این از شما نیست بلکه هدیه خداست و نه از اعمال تا کسی نتواند به خود افتخار کند. چگونه میتوانیم با این تناقضی که بین انجیل و سایر ادیان دنیا که میگویند از طریق اعمال میتوانیم نجات بیابیم روبرو شویم؟ انجیل میگوید که از طریق ایمان نجات میابیم اما مذاهب دیگر میگویند که با اعمال خوبمان نجات میابیم. کتاب اعمال رسولان ۱۲:۴ به طور شفاف میگوید که، در هیچکس جز او (عیسی مسیح) نجات نیست و نام دیگری زیر آسمان به انسانها داده نشده است تا بواسطه آن بتوانند نجات بیابند.

Was this answer helpful ? Yes (1) / No (0)