۶. وقتی که عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، آیا از لحاظ روحانی نیز مرد؟

مدتی است که این سوال مطرح شده است که آیا عیسی مسیح بر روی صلیب هم از لحاظ جسمانی و از لحاظ روحانی مرد؟ این سوال از آنجایی مطرح شد که یک عده از معلمان سرشناس شروع به طرح این موضوع کردند که عیسی مسیح نه تنها از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی نیز مرد. این اشخاص میگویند که این بخاطر محبت بسیار زیاد عیسی مسیح بود که بخاطر ما نه تنها از لحاظ جسمانی بلکه از لحاظ روحانی نیز مرد. ممکن است که این یک ایده جالب باشد اما یک فرض محال است و تناقض ایجاد میکند. حقیقت این است که روح نمیتواند بمیرد. روح یک چیز نامردنی است.

البته که خدا نمیمیرد. اگر خدا میمرد، این جهان از بین میرفت. و میدانیم که عیسی مسیح خداست. اگر روح عیسی مسیح میمرد، آنگاه خود خدا مرده بود، و در نتیجه همه این خلقت از بین میرفت.

این معلمان میگویند که منظورشان از مرگ، یک جدایی موقت از خدا بود. بر طبق گفته های آنها، برای اینکه انسانها نجات بیابند، باید روح عیسی مسیح نیز میمرد. هرچند، برای اینکه عیسی مسیح از خدا جدا شود او باید تبدیل به یک شخص گناهکار میشد. اما یک شخص گناهکار نمیتوانست به عنوان یک بره قربانی برای دیگران بمیرد (اول پطرس ۱۹:۱). اگر عیسی مسیح – پسر خدا و شخص دوم تثلیث از لحاظ روحانی از خدای پدر جدا میشد، آنگاه خود خدا آن یگانگی و اتحاد خود را در تثلیث از دست میداد و این نیز یک موضوع غیر ممکن است.

کتاب عبرانیان ۱۰: ۵-۱۰اعلام میکند:

از این رو، هنگامی که مسیح به جهان آمد، فرمود: «به قربانی و هدیه رغبت نداشتی، امّا بدنی برای من مهیا ساختی؛ از قربانیهای تمام‌سوز و قربانیهای گناه خشنود نبودی. آنگاه گفتم: ”اینک من می‌آیم، تا ارادۀ تو را ای خدا به جای آورم؛ در طومار کتاب درباره‌ام نوشته شده است.“‌» نخست می‌گوید: «به قربانی و هدیه، قربانیهای سوختنی و قربانیهای گناه رغبت نداشتی و از آنها خشنود نبودی»، هرچند شریعت خواهان انجامشان بود. سپس می‌فرماید: «اینک من می‌آیم تا ارادۀ تو را به جای آورم.» پس اوّلی را باطل می‌کند تا دوّمی را برقرار سازد. به واسطۀ همین اراده، ما یک بار برای همیشه، از طریق قربانیِ بدن عیسی مسیح تقدیس شده‌ایم. ‘

کتاب مقدس به طور شفاف اعلام میکند، که ما بواسطه قربانی شدن بدن عیسی مسیح تقدیس شده ایم. این اطاعت عیسی مسیح و قربانی شدن فیزیکی او و انجام اراده خدای پدر است که ما را تقدیس میکند. عیسی مسیح انسان که هرگز گناه نکرد، طعم بسیار وحشتناک گناه را چشید بخاطر گناهان همه بشریت. او به عنوان بره قربانی به خدا تقدیم شد تا بهای گناهان همه بشریت را پرداخت کند.

بعد از قربانی شدن عیسی مسیح و قبل از رستاخیز او از مردگان، روح عیسی مسیح به جهنم رفت تا به همه کسانی که در آنجا بودند موعظه کند و اسیران را هدایت کند. (اول پطرس ۳: ۱۸-۲۰). روح عیسی مسیح نه مرد و نه از خدا جدا شد. بلکه او به خدمت و خشنودی خدای پدر ادامه داد در حالیکه هم اکنون نیز این کار را انجام میدهد.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)