۴. تولد عیسی مسیح از مریم باکره چیست؟

کتاب مقدس در کتاب اشعیا میفرماید که خداوند به ما نشانه ای خواهد داد: باکره حامله شده و پسری خواهد زایید (اشعیا ۱۴:۷). در زبان عبری معنی دیگری نیز برای کلمه باکره وجود دارد که آن کلمه دختر جوان است. اما در عهد جدید کلمه باکره دقیقا به همان معناست و منظور دختری است که بکارت خود را از دست نداده است و باکره است. کتاب مقدس به ما میگوید که دختر باکره ای بود که نامش مریم بود. فرشته خداوند بر مریم ظاهر شد و گفت، روح القدس بر تو خواهد آمد و آبستن خواهی شد (لوقا ۳۵:۱). فرشته به او گفت که آبستن خواهد شد و مسیح موعود از او متولد خواهد شد.

به این طریق خدا وارد این جهان شد و آدم دوم (عیسی مسیح) به این جهان آمد. خدا جسم شد واز طریق روح القدس که در مریم باکره دمیده شد به این جهان آمد. آبستن شدن مریم و تولد عیسی مسیح متفاوت از تولد یک انسان معمولی در این جهان بود.

به همین دلیل است که عیسی مسیح، پسر خدا نامیده میشود. او پسر یوسف نبود، و او پسر یک سرباز رومی نبود. او یک پدر زمینی نداشت او از طریق روح القدس که در مریم باکره دمیده شد به دنیا آمد. عیسی مسیح بر خلاف سایر انسانها بدون گناه بدنیا آمد. از لحاظ انسانی و از نسل مریم، عیسی مسیح منتسب به داود پادشاه و حضرت ابراهیم میباشد که با تولدش وعده های خدا را که در عهد عتیق داده بود محقق کرد. عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل است.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)