۳. آیا زندگی پس از مرگ وجود دارد؟

بله! مطمئنا زندگی پس از مرگ برای همه انسانها وجود دارد. اینکه شما زندگی پس از مرگ خود را چگونه خواهید گذرانید بستگی به رابطه شما با خدا در این دنیا دارد. عیسی مسیح فرمود، من قیامت و حیات هستم. هر که به من ایمان آورد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان آورد هرگز نخواهد مرد (انجیل یوحنا ۱۱: ۲۵ـ۲۶).

همه پیغام عیسی مسیح این بود که او قدرت گناه و مرگ را شکست داد، زیرا که مرگ نتیجه گناه بود. عیسی مسیح فرمود، چونکه من زنده ام بنابراین شما نیز زنده خواهید بود (انجیل یوحنا ۱۴:۱۹). این است امید این جهان – رستاخیز عیسی مسیح. پولس رسول نیز فرمود، که من نیز همه چیز را بخاطر شناخت برتر خداوندم عیسی مسیح، بی ارزش میشمارم، که بخاطر او همه چیز را از دست داده ام و همه چیز را فضله میشمارم تا بتوانم مسیح را بدست آورم… تا بتوانم او را و قدرت رستاخیزش را بشناسم… تا بتوانم به رستاخیز از مردگان نایل شوم. (فیلیپیان ۳: ۸-۱۱).

نه تنها زندگی پس از مرگ وجود دارد، بلکه خدا به ما بدنهای جدیدی خواهد بخشید، که بسیار بهتر از بدنهای کنونی ما است. در آسمان به صورت تنها روح نخواهیم بود بلکه بدنهای روحانی و آسمانی جدیدی خواهیم داشت. آنانی که به عیسی مسیح ایمان دارند، بدنهایی همچون بدن قیام کرده عیسی مسیح خواهند داشت (اول قرنتیان ۱۵: ۳۵-۴۹).

کتاب مقدس میگوید که رستاخیز نیکویی و رستاخیز شرارت وجود خواهد داشت. عده ای در روز قیامت زنده خواهند شد که پاداش خود را دریافت کنند و عده ای نیز شرمنده خواهند شد (کتاب دانیال ۱۲: ۲-۳، انجیل متی ۴۶:۲۵، مکاشفه ۲۰: ۱۱-۱۵).

کسانی که برای خدا زندگی کنند، بدنهایی همچون عیسی مسیح خواهند داشت که یک بدن جلال یافته است و آنها تا به ابد با عیسی مسیح زندگی خواهند کرد. اما کسانی که برای خدا زندگی نکردند به جایی خواهند رفت که عذاب و مجازات در انتظارشان خواهد بود. بله، پس از مرگ زندگی وجود دارد، اما نوع زندگی بستگی به این دارد که شخص زندگی خود را در این دنیا چگونه گذرانده است.

خیلی اوقات این سوال پیش میاید که آیا واقعاً یک خدای پر از محبت کسی را به جهنم میفرستد؟ به یاد داشته باشید که خدا همواره انسانها را به سوی خود فرا میخواند. او نشانه هایی برای انسانها فرستاده است مثل خورشید، ماه، فصلها، زمان برداشت محصول، که به ما نشان دهد که او ما را دوست دارد. او همچنین واعظان، معلمان و مبشران را فرستاده است تا به کسانی که به ضد خدا زندگی میکنند هشدار دهند و آنها را تشویق کنند که به سوی خدا بیایند. به یاد داشته باشید، که خدا هرگز کسی را مجبور به انجام کاری نمیکند و انسانها خودشان تصمیم میگیرند که خدا را رها کنند و اعمال شریر و خواسته های شیطان را بجا بیاورند.

جدا از خدا، انسانها در تاریکی ابدی زندگی خواهند کرد. این یک چیز بسیار وحشتناک است و خدا به انسانها اجازه میدهد که خودشان تصمیم بگیرند که میخواهند در نور خدا زندگی کنند و یا در تاریکی مطلق و در کنار ارواح شریر و گناهکاران. کتاب مقدس درباره آتش ابدی و خاموشی ناپذیر و همچنین تاریکی ابدی سخن میگوید که در اصطلاح به آن جهنم گفته میشود (انجیل متی ۱۲:۸، ۴۱:۲۵). چه این کلمات تحت لفظی باشند یا تشبیهی، هدف این است که نشان دهد کسانی که به عیسی مسیح ایمان نمیاورند ابدیت را در چه جایی سپری خواهند کرد. یک چیز میدانیم که جهنم یعنی زندگی کردن بدون و بدور از خدا و این را میدانیم که بر طبق کتاب مقدس، جهنم یک جای واقعی و ابدی است برای کسانی که عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات دهنده نمی پذیرند!

در سالهای اخیر انسانهای بسیاری را دیده ایم که مرده اند ولی دوباره زنده شده اند و به این دنیا برگشته اند. کسانی که از لحاظ پزشکی مرگ آنها تعیین شده است اما دوباره به این جهان بازگشته اند. بسیاری از آنها بهشت را دیده اند و عده ای از آنها نیز جهنم را تجربه کرده اند. آنهایی که به بهشت رفته اند کسی را دیده اند که میتوان او را خدا نامید. آنها با عیسی مسیح در ارتباط برقرار کرده اند. بعضی از آنها از او خواسته اند که اجازه دهد به این دنیا بازگردند و او نیز این اجازه را به آنها داده است، و بعضی نیز خواسته اند که در بهشت بمانند اما عیسی مسیح به آنها گفته اند که هنوز آن زمان فرا نرسیده است و باید به دنیا بازگردند و کار خود را به کمال برسانند. برای همه این اشخاص این تجربه یک فرصت بی نظیر بوده است که زندگی این اشخاص را دگرگون کرده است و این خود نشان میدهد که زندگی پس از مرگ وجود دارد. هرچند این تجربیات ممکن است که برای عده ای قابل قبول نباشد و نتوانند صد در صد وجود زندگی پس از مرگ را ثابت کنند اما اینگونه تجربیات باعث این میشود که بیشتر باور کنیم که کلام خدا حقیقت است. کتاب مقدس همچنین به طور شفاف تعلیم میدهد که نباید با مردگان ارتباط برقرار کنیم. در کتاب لاویان ۳۱:۱۹ خداوند میفرماید، به احضار کنندگان ارواح و یا غیبگویان رو میاورید. در پی آنها نباشید و بدینگونه خود را با آنها نجس مسازید: من یهوه خدای شما هستم. کتاب اشعیا ۱۹:۸ نیز این را اضافه میکند که، پس چون شما را گویند: از احضار کنندگان ارواح و جادوگرانی که جیک جیک می کنند و ورد می خوانند، سوال کنید، آیا قوم نباید از خدای خود سوال کنند؟ آیا برای زندگان باید از مردگان سوال کرد؟

وقتی پسر داوود پادشاه مرد، او گفت، من به سوی او خواهم رفت، اما او به نزد من در این دنیا باز نخواهد گشت (دوم سموییل ۲۳:۱۲). وقتی ما بمیریم، یا به بهشت خواهیم رفت و یا به جهنم و با عزیزانمان خواهیم بود که در بهشت و یا جهنم هستند. ما نیز سرانجام به آنها ملحق خواهیم شد. تا آن زمان، زندگان ممنوع شده اند که با مردگان ارتباط برقرار کنند. آن روحهایی که با شما ارتباط برقرار میکنند و میگویند که روح مردگان شما هستند در اصل دیوهای پلیدی هستند که خود را بجای مردگان جا میزنند. اگر به آنها اجازه دهید آنها خواهند آمد و شما را فریب خواهند داد. آنها تلاش خواهند کرد که شما را از خدا دور کنند، و اگر بتوانند جایی در زندگی شما برای خود پیدا کنند-بیشترین تلاش خود را خواهند کرد که زندگی شما را کاملا تحت کنترل خود در بیاورند.

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)