هدیه

 هدیه                 

در بسیاری از فرهنگها، مرد و زنی که یکدیگر را دوست دارند وقصد ازدواج کردن با یکدیگر را دارند به همدیگر هدیه می دهند. این هدایا به عنوان یک قول و تضمین برای تعهد و پایبندی دو طرف به یکدیگر داده می شود.

وقتی که شما و من عیسی مسیح را به عنوان خداوند و نجات خود می پذیریم، ما یک هدیه دریافت می کنیم… این هدیه، روح القدس است. روح القدس، وعده و تضمین خدا به ما است که ما تا به ابد با خدا زندگی خواهیم کرد. روح القدس تایید می کند که ما فرزندان خدا هستیم.

ما اول از همه مشتاق شناخت عیسی مسیح هستیم بخاطر روح القدس زیرا که روح القدس گناهان ما را آشکار می سازد و نیاز ما به بخشیده شدن را به ما نشان می دهد. روح القدس برای ما شاهدیست که به ما نشان می دهد که عیسی مسیح پسر خداست که برای گناهان ما بر روی صلیب مرد و دفن شد و پس از سه روز دوباره زنده شد. روح القدس انسانها را به گناه ملزم می کند و نیاز آنها را به اینکه به یک نجات دهنده نیاز دارند را به آنها نشان میدهد. وقتی که ما این نیاز خود را درک کنیم و شروع به پیروی از عیسی مسیح کنیم در همان لحظه روح القدس وارد قلب و زندگی ما میشود. روح القدس به ما کمک می کند که زندگی داشته باشیم که وقف عیسی مسیح شده باشد.

بعد از اینکه عیسی مسیح از مردگان قیام کرد او با شاگردانش ملاقت کرد و آنها را مطمین کرد که وقتی که او به سوی پدر برود آنگاه خدا مدافع و کمک کننده ای برای آنها خواهد فرستاد که اسم او روح حقیقت است. روح القدس یک شخص است که با خدای پدر و خدای پسر برابر و متحد و یک می باشد و او کمک کننده ما بر روی زمین است.

عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل ۱۴ آیه ۲۶ میفرماید:

اما آن مدافع، یعنی روح القدس، که پدر او را به نام من می فرستد ، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آورد.

اما چون روح راستی آید شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد. زیرا او از جانب خود سخن نخواهد گفت بلکه آنچه را میشنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است با شما سخن خواهد گفت.

روح القدس به ما تعلیم می دهد و ما را هدایت می کند همانطور که ما عیسی مسیح را پیروی می کنیم. روح القدس ما را قوت میبخشد تا در این دنیا یک زندگی پیروزمندانه داشته باشیم. روح القدس در زندگی ما کار می کند تا شخصیت خدا را در ما به بار بیاورد: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، آرامی و خویشتنداری (غلاطیان ۵: ۲۲-۲۳). او به ما کمک می کند تا حقایق کلام خدا را درک کنیم. روح القدس به ما حکمت و درک می دهد تا کلام خدا را بفهمیم.  روح القدس تضمین و اطمینان ما برای داشتن یک زندگی ابدی است. او هدیه ای از جانب پدر آسمانی به ما می باشد.