محافظت مافوق طبیعی خدا

تنها یک نام وجود دارد که می توانیم برای محافظت روزانه در زندگیمان صدا بزنیم. آن نام، نام عیسی مسیح است. چونکه در دنیای سقوط کرده ای زندگی می کنیم، بیماریها، درد و مصیبتها و مرگ را روزانه مشاهده می کنیم اما وقتی به خداوند توکل می کنیم، می توانیم بر حملات شیطان پیروز شویم.

کلام خدا می فرماید که وقتی با آزمایشهای مختلف روبرو می شویم… و نمی گوید اگر. به عنوان ایمانداران، ما با آزمایشها و مشکلات روبرو خواهیم شد، اما این بستگی به ایمان ما به کلام خدا دارد که چگونه جلوی مشکلات و حملات شیطان بایستیم. به همین دلیل است که کلام خدا می فرماید که باید شبانه روز در کلام خدا تامل کنیم. باید همواره دعا کنیم. چرا باید دعا کنیم و در کلام خدا تفکر کنیم؟ تا اینکه در حضور خدا باشیم و محافظت الهی او بر ما جاری شود.

اگر شما در یک جنگ روحانی هستید، مزمور زیرا به عنوان دعا بخوانید. این مزمور را بر خودتان، خانواده تان و محل کارتان روزانه اعلام کنید.

مزمور ۹۱

‘آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند، زیر سایۀ قادر مطلق به سر خواهد برد. دربارۀ خداوند می‌گویم : «اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم.» به‌یقین، اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. او تو را با پرهای خویش خواهد پوشانید، و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت؛ امانت وی، تو را سِپَرِ محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید، و نه از تیری که در روز می‌پرد؛ از طاعونی که در تاریکی راه می‌رود، بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیمروز هلاک می‌سازد. گرچه هزار تن در کنار تو فرو افتند، و ده هزار بر جانب راست تو، اما به تو نزدیک هم نخواهد آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید. چون خداوند را پناهگاه خویش گردانیده‌ای، و آن متعال را مأوای خود ساخته‌ای، هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمۀ تو نخواهد آمد. زیرا فرشتگانش را دربارۀ تو فرمان خواهد داد تا در همۀ راههایت، نگاهبان تو باشند. آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت مبادا پایت را به سنگی بزنی. بر شیر و افعی گام خواهی نهاد؛ شیر جوان و اژدها را پایمال خواهی کرد. خداوند می‌فرماید: «چون مرا دوست می‌دارد، او را خواهم رهانید؛ و چون نام مرا می‌شناسد، از او محافظت خواهم کرد. او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد؛ در تنگی با وی خواهم بود؛ او را خواهم رهانید و عزّت خواهم بخشید. به عمر دراز، او را سیر خواهم کرد و نجات خویش را به او نشان خواهم داد.

مزامیری که می توانید روزانه برای محافظتت خداوند از شما تکرار کنید.

مزمور ۷:۳۴

‘فرشتۀ خداوند گرداگرد ترسندگان او اردو می‌زند، و آنان را می‌رهاند

مزمور ۱۱۹: ۱۱۷

‘از من حمایت کن تا نجات یابم، و فرایض تو را همواره مد نظر بدارم

مزمور ۱۰:۱۸

‘سوار بر کروبی پرواز کرد؛ و بر بالهای باد اوج گرفت

مزمور ۸:۴

‘به سلامتی آرمیده و به خواب هم می‌روم زیرا تو تنها ای خداوند مرا در امنیت ساکن می‌سازی

مزمور ۵:۱۲

‘خداوند می‌گوید: «به سبب غارت ستمدیدگان، و نالۀ نیازمندان، اکنون برمی‌خیزم. ایشان را در امنیتی که برایش آه می‌کشند، بر پا خواهم داشت