قدرت صلیب

صلیب بیش از یک نماد مسیحیت است. این یک یادآور قدرتمند از قیمتی است که عیسی برای آزادی ما پرداخت کرد. مرگ او بر روی صلیب ما را از قدرت مرگ و تخریب رهایی بخشید و برای ما زندگی ابدی با خدا را فراهم نمود

هنگامی که آدم و حوا علیه خدا گناه کردند، این بدین معنی است که هر فردی متولد می شود با طبیعت گناه ه الود متولد شده که ما را از پدر جدا می کند. تنها راه بازگشت به سوی او، از طریق پسر او، عیسی خواهد بود. عیسی خدا, به شکل یک انسان متولد شد، و بی گناه و پاک زندگی کرد. گناهان ما را به گردن گرفت و بر روی صلیب جان داد. بخاطر گناهان ما پدر او را در صلیب تنها گذاشت تا عیسی تاوان گناهان ما را بپردازد. سه روز بعد ازمصلوب شدن ، مرگ ، جهنم و قبر را شکست داد. در یوحنا۱۴: ۶ ، عیسی به توماس می گوید: “من راه، حقیقت و زندگی هستم. هیچ کس به پدر نمی رسد مگر از طریق من باشد. »عیسی تنها راه است.

مرگ و قیام عیسی مسیح نه تنها به ما حق بازگشت به پدر را داد بلکه مارا از لعنت آزاد کرد زیرا عیسی برای ما لعنت شد. غلاطیان ۳ :۱۳“مسیح لعنتی را که دراثر گناهان ما بوجود امده بود، بر خود گرفت و ما را از هلاکتی که این روش شریعت پدید اورده بود رهایی بخشید،روشی که انجامش غیر ممکن بود.بلی مسیح ،لعنت ما را برخود گرفت، زیرا در تورات امده است : ؛ملعون است هر که به دار اویخته شود.؛
پذیرفتن هدیه نجات، مارا وارد خانواده خدا می کند. افسسیان ۵:۱ می گوید که نقشه غیر قابل تغییر خداوند همواره این بوده است که ما را در خانواده الهی خود به فرزندی بپذیرد و برای این منظور، عیسی مسیح را فرستاد تا جانش رادر راه ما فدا کند،علت این تصمیم فقط این بود که خدا اراده کرده بود این لطف را در حق ما بکند

متعلق به خانواده خدا بودن به این معنی است که ما هرگز تنها نیستیم. به عنوان یک پسر یا دختر خدا ، وارثان خدای آسمانی وبه فرزندان او تبدیل شده ایم. افسسیان ۱ :۱۱می گوید که به دلیل اینکه ما با مسیح متحد هستیم، ما از خدا به ارث برده ایم

بودن در مسیح ما را مخلوقی جدید میکند. طبیعت گناه الود ما با مسیح دفن شده است و اکنون طبیعت جدیدی داریم. ۲ قرنتیان ۵ : ۱۷می گوید: “بنابراین، اگر کسی در مسیح باشد، شخص جدیدی است؛ چیزهای قدیمی از بین رفته اند؛ همه چیز جدید شده است. طبیعت گناه الود ما دیگر نمی تواند رفتار ما را کنترل کند. او به ما توانایی زندگی مانند عیسی داده است

عیسی همچنین تاوان رستگاری و درمان ما را پرداخت کرد. هنگامی که بیماری یا ضعف تلاش می کند به ما حمله کند، باید بایستیم و اعلام کنیم که به بدن ما حق ندارد. عیسی نه تنها برای آزادی ما جان داد، بلکه برای بهبودی ما مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اشعیا

۵۳ : ۵می گوید: “او برای گناهان ما مجروح شد و برای شرارت ما او را زدند او تنبیه شد تا ما سلامتی کامل داشته باشیم واز زخمهای او ما شفا یافتیم. پس بیماری حق ندارد در بدن های ما باقی بماند. او برای ما هزینه کرد تاما در سلامتی زندگی کنیم.

عیسی به صلیب رفت، مورد ضرب و شتم و کبودی قرار گرفت وجان داد تا ما در ازادی قدم برداریم ، ازادی واقعی در روح ،روان و جان . ما باید این حقیقت بزرگ را در یابیم و با این حقیقت در ازادی زندگی کنیم ، البته دشمن سعی خواهد کرد که ازادی ما در عیسی مسیح را از ما برباید، اما باید با ایمان ایستاد و پیروزی را به دست آورد. امین