قدرت خدا در زندگی ما

خدا به ما فرمان داده است که در اقتدار او زندگی کنیم چونکه ما سفیران مسیح هستیم. کتاب پیدایش توضیح می دهد که ما به شباهت خدا ساخته شده ایم. پیدایش ۲۸:۱ می فرماید، خدا آنان را برکت داد و فرمود که کثیر و بارور شوید و زمین را پر سازید. وقتی که عیسی مسیح بهای آزادی ما از گناهان و مرگ را پرداخت، او به ما فرمان داد که کار او را بر زمین ادامه دهیم. متی ۱:۱۰ می فرماید که عیسی به شاگردان خود اقتدار بخشید تا دیوها و ارواح شریر را از انسانها بیرون کنند، و هر نوع بیماری را شفا دهند. او به ایمانداران فرمان داد تا پادشاهی او را بر زمین برقرار سازند، و او این اقتدار را به آنان داد تا این کار را انجام دهند.

چگونه می توانیم این فرمان عیسی را انجام دهیم؟ ما باید مجرای قدرت خدا از طریق روح القدس باشیم. پولس در این باره در رومیان باب ۱۵: ۱۹ صحبت می کند. این را به نیروی آیات و معجزات، یعنی به نیروی روح خدا انجام داده است. پولس توانست که غیریهودیان را نسبت به انجیل عیسی مسیح قانع کند و این کار بوسیله معجزات و آیات انجام می داد.

عیسی مسیح قبل از اینکه مصلوب شود به شاگردان خود فرمانهایی داد. او با شاگردانش صحبت کرد و به آنان اقتدار بخشید. این را در انجیل لوقا باب نه ایه یک می بینیم. همچنین در انجیل متی باب ده آیه ۸ می بینیم که عیسی مسیح به شاگردانش اقتدار می بخشد که دیوها را بیرون کنند و بیماران را شفا بخشند. عیسی مسیح همان فرمان و اقتدار را به ما نیز داده است تا مجهز شویم و کار او را با اقتدار و قدرتی که او به ما می بخشد انجام دهیم.

به عنوان ایمانداران عیسی مسیح، ما می توانیم در اقتدار او به پیش برویم و زندگی کنیم. همانطور که ما در ایمان خود رشد می کنیم، می توانیم قدرت خدا را برای آزادی، شفا و معجزات به کار بگیریم. در افسسیان ۱۹:۱  پولس از ما می خواهد که حقیقت را در آغوش بگیریم. حقیقت این است که قدرت رستاخیز عیسی مسیح به ما داده شده است. وقتی که ما باور می کنیم و ایمان داریم، به همان نسبت ایمان ما قدرت خدا که در کلامش است به ما داده می شود. در انجیل مرقس باب ۱۶ آیه ۲۰ می بینیم که شاگردان به عیسی مسیح ایمان آوردند و شروع به انجام فرمانهای عیسی کردند. این نقشه خداست که ما در قدرت و اقتدار او راه برویم و اراده او را بر زمین انجام دهیم و آشکار کنیم همانطور که در آسمان انجام می شود.