بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

 بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟

این سوال که “بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد؟” می تواند سوالی گیج کننده باشد. بعضی ها می گویند که بعد از مرگ، انسان به خواب فرو می رود تا روز داوری فرا برسد و بعد از آن مشخص خواهد شد که مقصد ابدی آن فرد بهشت خواهد بود و یا جهنم. برخی می گویند که بلافاصه بعد از مرگ، انسان داوری شده و به مقصد ابدی خویش فرستاده خواهد شد. و حتی برخی معتقد هستند که روح انسان پس از مرگ به بهشت یا جهنم موقتی فرستاده خواهد شد و در آنجا منتظر روز رستاخیز خواهد ماند و در روز رستاخیز نیز هر کسی، پس از داوری نهایی به مقصد ابدی خویش فرستاده خواهد شد. کتاب مقدس در این باره چه می گوید؟

اول اینکه، کتاب مقدس در مورد ایمانداران به عیسی مسیح می گوید که روح آنها بلافاصله پس از مرگ به بهشت فرستاده خواهد شد و دلیلش اینست که گناهان آنان بواسطه قبول عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده بخشیده شده است (یوحنا فصل 3 آیه های 16،18و 36).مرگ برای ایمانداران به معنی جدا شدن از بدن فیزیکی و پیوستن به خداوند در خانه آسمانی است ( دوم قرنتیان فصل 5 آیه های 6 تا8؛ فیلیپیان فصل 1 آیه 23). با این وجود، قسمت هایی از کتاب مقدس مانند اول قرنتیان فصل 15 آیه های 50 تا 54 و اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 17 می گویند که ایمانداران پس از مرگ دوباره زنده شده وبه آنها بدن های جلال داده شده و آسمانی اعطا خواهد شد. اگر ایماندارن پس از مرگ بلافاصله به نزد عیسی مسیح بروند، بنابراین هدف از این رستاخیز چیست؟ بنظر می رسد درحالیکه روح ایمانداران پس از مرگ بلافاصله نزد عیسی مسیح خواهند رفت، بدنهای فیزیکی آنان در قبر باقی خواهند ماند. در روز رستاخیز، بدن فیزیکی از قبر برخواهد خواست، جلال داده شده و با روح شخص دوباره یکی خواهند شد. ایماندار با روح و بدن جدید تا به ابد در آسمان ها و زمین نو زندگی خواهد کرد (مکاشفه فصل 21 و 22).

دوم اینکه، برای کسانیکه عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده قبول نکرده اند، مرگ به عنوان یک مجازات ابدی خواهد بود. با این وجود، غیرایمانداران نیز مانند ایمانداران پس از مرگ به یک مکان موقتی فرستاده خواهند شد که در آنجا منتظر روز قیامت و داوری بمانند تا در آن روز به مقصد ابدی خود فرستاده شوند. لوقا فصل 16 آیه های 22 تا 23 توضیح می دهد که چگونه فرد ثروتمند بلافاصله پس از مرگ مجازات شد. مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15 می گوید که چگونه مردگان غیرایماندار زنده شده ودر تخت بزرگ سفید، داوری می شوند سپس به دریاچه آتش افکنده می شوند. بنابراین، غیرایمانداران بلافاصله پس از مرگ به جهنم (دریاچه آتش) فرستاده نخواهند شد، بلکه پس از مرگ به دنیای قضاوت و محکومیت موقتی فرستاده خواهند شد. گرچه غیرایمانداران بلافاصله پس از مرگ به دریاچه آتش افکنده نخواهند شد اما سرنوشت فوری ایشان پس از مرگ نیز چندان خوشایند نمی باشد. مرد ثروتمند فریاد زنان گفت:” در ميان اين شعله‌ها عذاب می‌كشم” ( لوقا فصل 16 آیه 24).

در نتیجه، پس از مرگ، انسان در بهشت و یا جهنم موقتی ساکن خواهد شد. بعد از این مکان موقتی، در روز رستاخیز مقصد نهایی آن فرد تغییری نخواهد کرد بلکه فقط محل او تغییر خواهد کرد و از آن بهشت و یا جهنم موقتی به بهشت یا جهنم ابدی فرستاده خواهد شد. در نهایت به ایمانداران اجازه ورود به آسمان ها و زمین جدید داده خواهد شد (مکاشفه فصل 21 آیه 1). غیرایمانداران در آخر به دریاچه آتش افکنده خواهند شد (مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 15). اینها مقصد های نهایی و ابدی همه انسان ها خواهند بود. و این مقصد نهایی فقط بستگی به این دارد که آیا آنها عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده خویش پذیرفته بودند یا نه (متی فصل 25 آیه 46؛ یوحنا فصل 3 آیه 36).