اگر من مسیحی شوم، خانواده ام مرا طرد خواهند کرد و مورد آزار و اذیت قرار خواهم گرفت. چه باید بکنم؟

مسیحی شدن به این معنی است که با ایمان قلبی از مسیح پیروی کنیم (یوحنا فصل 10 آیه های 26 تا 30). جمعیت دور عیسی مسیح جمع می شدند اما اکثر آنها پیروان واقعی نبودند. آنها فقط درپی شفای بیماری، دیدن اینکه مسیح چگونه ارواح ناپاک را بیرون می کند و از نانی که عیسی مسیح با معجزه برای آنها فراهم آورده بود شکم خود را سیر کنند. عیسی مسیح به آنها هشدار داده بود که پیروی از او چه هزینه ای می تواند داشته باشد.

“آنگاه شاگردان و مردم را صدا زد و فرمود: «اگر كسی از شما بخواهد پيرو من باشد، بايد از آرزوها و آسايش خود چشم بپوشد و صليب خود را بر دوش گيرد و مرا دنبال كند. هر كه بخاطر من و بخاطر پيام نجاتبخش انجيل، حاضر باشد جانش را فدا كند، آن را نجات خواهد داد. ولی هر كه تلاش كند جانش را حفظ نمايد آن را از دست خواهد داد. چه فايده كه انسان تمام دنيا را ببرد ولی در عوض جانش را از دست بدهد؟ مگر چيزی با ارزشتر از جان او پيدا می‌شود؟ و اگر كسی در اين روزگار پر از گناه و بی‌ايمانی، از من و از سخنان من عار داشته باشد، من نيز هنگامی كه با فرشتگان مقدس در شكوه و جلال پدرم باز گردم، از او عار خواهم داشت” (مرقس فصل 8 آیه های 34 تا 38 )

آیا شما از خواسته های جسمانی خود پیروی می کنید و یا از خواسته های خود چشم پوشی کرده و به دنبال مسیح می روید؟ آیا زندگی زمینی برای شما ارزش دارد و یا زندگی ابدی؟ آیا مال اندوزی در این دنیا را می خواهید و یا نجات و رستگاری روح خود را؟ آیا از این ترس دارید که از پیرو مسیح بودن شرمسار شوید و یا اینکه مسیح از شما شرمسار شود؟

شما همیشه بدنبال چیزی می روید که برایتان سود و ارزش داشته باشد. شما کار کردن و عرق ریختن را به لم دادن در خانه جلوی تلویزیون ترجیح می دهید، برای اینکه می دانید دریافت دستمزد کاری که انجام داده اید بسیار با ارزش تر از تماشای تلوزیون در خانه می باشد. بنابراین، اگر مسیح شما را فرا بخواند، از او پیروی می کنید برای اینکه می دانید از دست دادن زندگی زمینی ارزش بدست آوردن زندگی ابدی را دارد.

آیا از مسیح پیروی خواهید کرد؟ هزینه های این پیروی را هم در نظر بگیرید (لوقا فصل 14 آیه های 25 تا 33):

• پیروی از عیسی مسیح ممکن به قیمت از دست دادن جانتان تمام شود. مسیح گفت که باید خودتان را فراموش کرده و صلیب خود را بردارید. کسی که برداشتن صلیب را رد می کند، نمی تواند شاگرد و پیرو مسیح باشد (لوقا فصل 14 آیه 27).

• پیروی از مسیح ممکن است به قیمت از دست دادن خانواده و دوستان باشد. مسیح گفت که پیروی از او در اکثر مواقع به جدایی بین شما و خانواده ، دوستان و دنیا منجر خواهد شد. هر کسی که خانواده خود را از عیسی مسیح بیشتر دوست داشته باشد، لایق عیسی مسیح نیست (متی فصل 10 آیه های 32 تا 39).

• پیروی از عیسی مسیح ممکن است به قیمت از دست دادن دارایی هایتان تمام شود. مرد ثروتمند گفت که او آنقدر خوب هست که بهشت برود. مسیح به او گفت:” اگر می‌خواهی اين راه را به كمال برسانی، برو و هر چه داری بفروش و پولش را به فقرا بده تا گنج تو در آسمان باشد نه بر زمين! آنگاه بيا و مرا پيروی كن!”(متی فصل 19 آیه 21).

• پیروی کردن از مسیح به آزار و اذیت شدن منجر خواهد شد و پیروان مسیح باید آزار و اذیت شدن را به عنوان قسمتی از ایمان خود بپذیرند (اشعیا فصل 53; یوحنا فصل 15 آیه های 18 تا 21). عیسی مسیح حتی کسانی که مورد شکنجه و آزار و اذیت قرار می گیرند را “برکت داده شده” می خواند. “خوشی و شادی نماييد، زيرا در آسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست” (متی فصل 5 آیه های 10 تا 12).

مردان خدا همواره مورد آزار و شکنجه قرار گرفته اند. به پیامبران خدا ناسزا گفته شد، شکنجه شدند و حتی کشته شدند (عبرانیان فصل 11 آیه 37). در تاریخ ثبت شده است که ده تن از شاگردان مسیح بخاطر تبلیغ مسیحیت اعدام شدند. برخی از حکایات می گویند که پطرس درخواست کرد تا وارونه به صلیب کشیده شود چراکه خودش را در سطحی نمی دید که مانند عیسی مسیح به صلیب کشیده شود. او می نویسد که:” اگر بخاطر مسيحی بودن، شما را دشنام دهند و نفرين كنند، شاد باشيد زيرا در اينصورت گرمی روح پرجلال خدا را احساس خواهيد كرد كه وجود شما را فرا می‌گيرد” (اول پطرس فصل 4 آیه 14). پولس رسول بارها در راه تبلیغ پیام انجیل با گرفتاری های فراوانی روبرو شد، به زندان انداخته شد، کتک خورد، با شکسته شدن کشتی و خطر غرق شدن مواجه شد و دفعات زیادی سنگسار شد. اما او معتقد بود که حتی ارزش ندارد از این بلایا و شکنجه ها سخن نیز بگوید چراکه پاداشی که در بهشت دریافت خواهد نمود قابل مقایسه با هیچیک از آنان نیست (رومیان فصل 8 آیه 18).

البته، پیروی کردن از مسیح الزاما به معنی از دست دادن خانواده، دوستان، اموال و دارایی و یا جان خود نیست، اما به هر روی، آیا شما مایل به پیروی از مسیح می باشید؟

از آنجاییکه بنظر میرسد پیروی از مسیح هزینه بالایی دارد، اما این شکنجه ها و آزار و اذیت ها باعث می شود تا پیروان مسیح هم در این دنیا و هم در زندگی پس از مرگ، برکت داده شده و پاداش دریافت نمایند. عیسی مسیح همیشه در این شکنجه ها و آزار و اذیت ها همراه ما خواهد بود (متی فصل 28 آیه 20; عبرانیان فصل 13 آیه 5) او ظرفیت تحمل پیروان خویش را می داند و به آنها قدرت تاب آوردن در برابر سختی ها را می دهد (اول قرنتیان فصل 10 آیه 13; دوم قرنتیان فصل 12 آیه 9). او در بهشت به آنها پاداش می دهد (متی فصل 5 آیه های 10 تا 12). او از این شکنجه ها استفاده می کند تا شخصیت پیروانش را شکل دهد و هم اینکه شخصیت ساخته شده پیروانش باعث تحسین دیگران و در نهایت جلای او شود (رومیان فصل 8 آیه 28). بنابراین پاداش پیروی از عیسی مسیح بسیار بیشتر از سختی هایی است که پیروان او باید متحمل شوند.

عیسی مسیح برای بخشیده شدن گناهان ما، زجر کشید و در نهایت بر روی صلیب جان خود را فدا کرد. تنها راه آمرزیده شدن و رسیدن به زندگی ابدی، فقط از طریق ایمان به عیسی مسیح میسر می باشد (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9 ). البته باید این نکته را اضافه نمود که سختی ها و آزار و اذیت هایی که پیروان مسیح متحمل می شوند، ارزش بیشتری به آنچه مسیح برای ما انجام داد، اضافه نخواهد کرد چراکه کار مسیح برای بخشیده شدن ما کاملا کافی بود. یک مسیحی واقعی با وجود سختیها و آزارها، عیسی مسیح را با ایمان قلبی پیروی می کند.

“اين رنج و زحمت، جزئی از خدمتی است كه خدا به شما محول كرده است. سرمشق شما مسيح است كه در راه شما زحمت كشيد. پس راه او را ادامه دهيد. هرگز از او گناهی سر نزد، و دروغی از دهان او بيرون نيامد. وقتی به او ناسزا می‌گفتند، پاسخی نمی‌داد؛ و زمانی كه او را عذاب می‌دادند، تهديد به انتقام نمی‌كرد، بلكه زندگی خود را به خدايی واگذار كرد كه داور عادل و باانصاف می‌باشد. او بر روی صليب، بار گناهان ما را بر دوش گرفت تا ما بتوانيم از چنگ گناه رهايی يافته، زندگی پاكی داشته باشيم. زخمهای او نيز دوای دردهای ما گرديد. شما مانند گوسفندانی بوديد كه راهشان را گم كرده‌اند. اما اكنون نزد شبانتان بازگشته‌ايد، شبانی كه نگهبان جان شماست و شما را از خطرات حفظ می‌كند” (اول پطرس فصل 2 آیه های 21 تا 25).