اطمینان در مسیح

اعتماد به نفس چیزیست که شخص را به این مرحله می رساند که می داند دارای قدرت و توانایی انجام کاریست. اما اعتماد به مسیح چه معنایی دارد؟

اعتماد و اطمینان در مسیح به این معنی است که ما می دانیم که به خاطر اینکه بوسیله خدا خلق شده ایم، بنابراین خدا ما را هدفمند و برای هدفی خلق کرده است. خدا ما را همینطوی و بدون هدف خلق نکرده است، بلکه خدا برا منحصر به فرد و برای هدفی مشخص خلق کرده است. تمامی جزییات دی ان ای ما توسط خدا برنامه ریزی شده تا بتوانیم نقشه خدا را بر روی زمین به انجام برسانیم.

این موضوع که بدانیم که هیچ شخص یا موجود دیگری که ژنتیک کاملا یکسان با ما داشته باشد وجود ندارد واقعا فوق از درک و فهم بشر است. حتی اثر انگشت ما منحصر به فرد است. هر کدام از ما تصویری از خدا ارایه می دهیم که هیچ انسان دیگری نمی تواند آن را انجام دهد. این می تواند به ما یک یک احساس اطمینان بدهد که ما انتخاب شده ایم و شبیه هیچ شخص دیگری ساخته نشده ایم.

اینکه بتوانیم هدفی را که برای آن ساخته شده ایم را به انجام برسانیم به رابطه ما با خدا بستگی دارد. رومیان ۲۹:۱۱ می فرماید که خدا عطایا و دعوت خود را پس نمی گیرد. خدا در هر یک از ما گنجهایی را قرار داده است که نیاز است شکوفا شوند. اما اگر ما با خالق خود در رابطه نباشیم هرگز نخواهیم توانست که هدفی را که برای آن خلق شده ایم را تحقق ببخشیم. اما اگر با خدا در ارتباط باشیم و در او بمانیم، درک خواهیم کرد که او به شکلی مقدس ما را توانا می سازد تا نقشه های او در زندگی هایمان تحقق ببخشیم. یوحنا باب ۱۵ می فرماید، اگر در من بمانید و کلام من در شما بماند، آنگاه هر آنچه را که بخواهیم او انجام خواهد داد و خدای پدر جلال خواهد یافت.

شجاعت از اعتماد و اطمینان متولد می شود. عیسی مسیح بهای گناهان ما را پرداخت تا بتوانیم به تخت خدا نزدیک شویم. خدا ما را دعوت می کند که با شجاعت و اطمینان به تخت او نزدیک شویم تا در زمان نیاز رحمت و فیض را دریافت کنیم. ما باید بدانیم که خدا هرگز ما را رد نمی کند و مطمینا عهد خود را با ما به عنوان فرزندانش به جا می آورد. همانطور که به یاد می آوریم که خدا ما را به شباهت خود ساخته است، و ما می توانیم هر موقع که بخواهیم به شکلی آزادانه به حضور او داخل شویم، به ما در زندگیمان اطمینان خاطر می بخشد. او هرگز ما را ترک و رها نمی کند!