ارامش در طوفان

طوفان بخشی از زندگی است. هر کس در زندگی خود با طوفان مواجه است، ازاین حقیقت فراری نیست. بعضی از طوفان ها می توانند بسیار اعظیم باشند و ما ممکن است حیرت کنیم که چگونه از پس آن برخواهیم امد. طوفان شدید می تواند موجب شود که ما از خودمان بپرسیم ایا من خواهم توانست از ان بگذرم و ادامه دهم؟

شاگردان با یک طوفان مواجه شدند و دچار وحشت شدند که آیا آنها زنده خواهند ماند؟ لوقا ۸: ۲۲ شدت طوفان انقدر زیاد بود که ایمانشان را تکان داد، باوجود این واقعیت که عیسی در قایق با آنها بود. همانطور که آنها شروع به عبور از دریاچه کردند، طوفان شروع به غرش کرد و قایق شروع به پرشدن با آب شد. شاگردان از زندگی خود بیمناک شدند. عیسی خواب بود، اما شاگردان او را بیدار کردند. آنها فریاد زدند: “استاد، استاد، ما هلاک میشویم!” عیسی برخاست و باد و آب های خشمگین را ارام کرد. طوفان متوقف شد . سپس عیسی از شاگردان پرسید: «ایمان شما کجاست؟» شاگردان شگفت زده شدند. چگونه این مرد می تواند باد و امواج را کنترل کند؟

طوفان می تواند یک طوفان گفتاری، رفتاری ، دشواری، بیماری، زخم و اسیب، سوء استفاده، و یا حتی حمله از کسانی که ما را دوست دارند باشد. با این طوفان ها در اطراف ما، ممکن است ما امید خودمان را از دست بدهیم . همانطور که ما شروع به تمرکز بر امواج و باد می کنیم فراموش میکنیم که عیسی در قایق با ما است. پس حفظ تمرکز ما چشم دوختن به عیسی مسیح کلید است

رازارامش در میان طوفان های زندگی اماده بودن ماست، قبل از رسیدن طوفان . همانطور که شاگردان نیز انجام دادند، ما نیز می توانیم با عیسی راه برویم و در مورد طبیعت و شخصیت او یاد بگیریم. ما می توانیم رابطه ای بسیار نزدیک با او برقرار کنیم و یاد بگیریم به طور کامل به او اعتماد کنیم. ما باید خود را کاملا تسلیم کنیم،تا بتوانیم در او بمانیم، بدانیم او با ما و برای ما است و نه علیه ما. او خدایی خوب و دوست داشتنی است. او قبلا قیمت بسیار زیاد گناهان ما را پرداخت کرده است، پس اکنون چرا او نباید به ما کمک کند تا طوفان های زندگی را هدایت کنیم؟

درست است که طوفان ها در زندگی می آیند. ممکن است سعی کنند که بنیادمان را بهم بریزد. ولی با وجود اووقدرت عشق او میتوان صلح رادر وسط طوفان داشت. عیسی ارامش ما است. اوبرج قوی و قلعه محکم ما است. اگرما در او ساکن باشیم، می توانیم در آرامش زندگی کنیم