آرامش الهی در میان طوفانها

شاید امروز شما در آزمایشها و مشکلات بسیار زیادی باشید. به عنوان ایمانداران، ما از حملات شریر در امان نیستیم اما با دعا کردن و اعلام مستمر کلام خدا می توانیم حملات و مشکلات را پس بزنیم و از مشکلات و آزمایشها پیروزمندانه خارج شویم.

شاید شرایطی که شما در آن هستید این احساس را به شما داده است که هیچ آرامشی در زندگی شما وجود ندارد یا شاید احساس ناامیدی می کنید و فکر می کنید که هرج و مرج و آشفتگی که در زندگی شما هست هرگز آرام نخواهد شد. خدا می خواهد این را بدانید که در میان آشفتگیهای زندگی شما، او با شماست. او می خواهد که وحشتناک ترین طوفانهای زندگی شما را آرام کند. او می خواهد که به شما قوت بدهد و شما را به آرامش خود رهبری کند.

در کلام خدا می بینیم، چطور عیسی طوفانها را آرام کرد و وضعیت را تغییر داد. لطفا آیات زیر را بخوانید:

متی ۸: ۲۳-۲۷

‘سپس عیسی سوار قایقی شد و شاگردانش نیز از پی او رفتند. ناگاه توفانی سهمگین درگرفت، آن‌گونه که نزدیک بود امواجْ قایق را غرق کند. امّا عیسی در خواب بود. پس شاگردان آمده بیدارش کردند و گفتند: «سرور ما، چیزی نمانده غرق شویم؛ نجاتمان ده!» عیسی پاسخ داد: «ای کم‌ایمانان، چرا این‌چنین ترسانید؟» سپس برخاست و باد و امواج را نهیب زد و آرامش کامل حکمفرما شد. آنان شگفت‌زده از یکدیگر می‌پرسیدند: «این چگونه شخصی است؟ حتی باد و امواج نیز از او فرمان می‌برند!

عیسی و شاگردانش با شرایط بد آب و هوایی در دریاچه جلیل روبرو شدند، با این حال عیسی در قایق خواب بود. شاگردان مجبور شدند که عیسی را بیدار کنند تا به آنها کمک کند. به دقت به آرامش عیسی نگاه کنید. آرامش او شبیه به هیچ کدام از آرامشهای دیگر در این دنیا نیست. آرامش عیسی مسیح به شما کمک خواهد کرد که آرام و مطمین در خدای قادر مطلق و مهم نیست که با چه طوفانی در زندگی روبرو هستید – چه طوفان جسمی، روحی، احساسی یا روانی. خدا با توست. او آرامش توست. او تو را از طوفانهای زندگیت عبور خواهد داد.

دعا برای آرامش الهی در میان طوفانها

خداوند عزیزم عیسی مسیح،

هم اکنون فروتنانه به حضور تو می آیم. ترسها و شکهایم را به تو تسلیم می کنم و سپر ایمان را به دست می گیرم. به وعده های تو ایمان دارم. به کلام تو ایمان دارم. ایمان دارم به آنچه که کلام تو درباره تو می گوید. تو الف و یا هستی. تو قوت و سپر من هستی. تو مدافع من هستی.

تو را ستایش می کنم، عیسی، و از تو می طلبم که آرامش خود را همیشه در زندگی من در زمان مشکلات و سختیها جاری کنی. طوفانهایی که در اطراف من هستند را آرام کنی و مرا با آرامشت احاطه کنی. آرامش تو فراتر از هر درک و منطقی است. هم اکنون آرامش تو را دریافت می کنم. در نام پر قدرت عیسی مسیح، آمین!

آیاتی دیگر درباره آرامش داشتن در زمانهای سختی و آزمایشها

 

 أمثال ۲۴:۳’چون به خواب روی ترسان نخواهی بود و چون بیارامی، خوابت شیرین خواهد بود

 مزمور ۸:۴’به سلامتی آرمیده و به خواب هم می‌روم زیرا تو تنها ای خداوند مرا در امنیت ساکن می‌سازی.’

‘برای هیچ چیز نگران نباشید، بلکه در هر چیز با دعا و استغاثه، همراه با شکرگزاری، درخواستهای خود را به خدا ابراز کنید. بدین‌گونه، آرامش خدا که فراتر از تمامی عقل است، دلها و ذهنهایتان را در مسیحْ عیسی محفوظ نگاه خواهد داشت

فیلیپیان ۴: ۶-۷

 غلاطیان ۱:۵’مسیح ما را آزاد کرد تا آزاد باشیم. پس استوار بایستید و خود را بار دیگر گرفتار یوغ بندگی مسازید. ‘

‘هیچ آزمایشی بر شما نیامده که مناسب بشر نباشد. و خدا امین است؛ او اجازه نمی‌دهد بیش از توان خود آزموده شوید، بلکه همراه آزمایش راه گریزی نیز فراهم می‌سازد تا تاب تحملش را داشته باشید. اول قرنتیان ۱۳:۱۰

‘«همه چیز بر من جایز است،» امّا همه چیز مفید نیست. «همه چیز بر من رواست،» امّا نمی‌گذارم چیزی بر من تسلط یابد

اول قرنتیان  ۱۲:۶

‘می‌دانیم در حق آنان که خدا را دوست می‌دارند و بر طبق ارادۀ او فرا خوانده شده‌اند، همۀ چیزها با هم برای خیریت در کار است. رومیان ۲۸:۸

رومیان ۸: ۱-۳۹

‘عیسی به ایشان گفت: «آمین، آمین، به شما می‌گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. رومیان ۵۳:۶

یوحنا ۳: ۱-۳۶   

 

لوقا ۲۱: ۱-۳۸  

 

لوقا ۱۰: ۲۵-۳۷ 

 

مرقس ۴: ۳۵-۴۱   

 

متی ۲۴: ۱-۵۱

 

مزمور ۲۳: ۱-۶ 

‘خداوند شبان من است؛ محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. در چراگاههای سرسبز مرا می‌خواباند؛ نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌کند. جان مرا تازه می‌سازد، و به‌خاطر نام خویش، به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید. حتی اگر از تاریکترین وادی نیز بگذرم، از بدی نخواهم ترسید، زیرا تو با منی؛ عصا و چوبدستی تو قوّت قلبم می‌بخشند. سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی! سَرَم را به روغن تدهین می‌کنی و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی. همانا نیکویی و محبت، تمام روزهای زندگی‌ام در پی من خواهد بود، و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.’